HomeNieuwsSteun voor SGP-motie handhaving evenementen

Steun voor SGP-motie handhaving evenementen

Publicatiedatum: 12 jul. 2017

 

Laatste Kadernota van gemeente Aalburg behandeld

Tijdens de raadsvergadering van 11 juli werd de Kadernota over 2018, met een doorkijk naar 2021, besproken. De Kadernota laat zien hoe de ontwikkelingen van de begroting voor de komende jaren eruit ziet. Vermeldenswaardig is dat het college voor het eerst sinds jaren een Kadernota presenteerde, die een positief beeld neerzet voor de komende jaren. Hierdoor staan we niet direct voor grote bezuinigingsoperaties.  

Alle politieke partijen hielden hun beschouwingen bij de Kadernota om op deze manier richting te geven aan de op te stellen begroting in het najaar. Onze fractievoorzitter, Corné van Gammeren, heeft de beschouwingen uitgesproken namens onze partij. De integrale tekst van deze beschouwingen is hier na te lezen.

Begraafplaatsen

Een belangrijk punt voor onze fractie is dat de begraafrechten niet tot een onaanvaardbaar hoog niveau stijgen. Het in de achterliggende jaren gehanteerde uitgangspunt dat de kosten van begraven voor 100% gedekt moeten worden uit de begraafrechten is voor ons niet in beton gegoten. Wij hebben er geen probleem mee als deze koppeling wordt losgelaten en elders binnen de begroting ruimte gevonden wordt om de stijging, als gevolg van weliswaar noodzakelijke investeringen, te dekken. De wethouder gaf aan liever vast te houden aan de tot nu toe gehanteerde techniek, maar omdat zowel SGP, ChristenUnie als de Aalburgse Alliantie zich uitspraken over de stijging van de rechten, wordt er bij het samenstellen van de uiteindelijke begroting nog wel serieus naar dit punt gekeken. 

Evenementen

In de achterliggende jaren, maar ook in het recente verleden, kregen de fractieleden regelmatig opmerkingen met betrekking tot grote evenementen die jaarlijks in onze gemeente worden gehouden. Vaak gaat het dan over geluidsoverlast die ervaren werd en ook wel over het overschrijden van eindtijden van evenementen (langer doorgaan dan toegestaan). Hierop is door ons vele malen gewezen tijdens raadsvergaderingen, waarna ook vaak de burgemeester in gesprek is gegaan met organisatoren. Dit lijkt niet het gewenste effect te hebben.

Nu is kort geleden een nieuw evenementenbeleid vastgesteld waarin heldere regels zijn opgenomen. De SGP-fractie is er voor om deze regels nu ook daadwerkelijk te gaan handhaven. Hiervoor is echter nog geen budget opgenomen in de begroting. Wij hebben door middel van een door ons opgestelde motie het college verzocht na te gaan wat de kosten voor handhaving zijn. Dan kan hier bij de samenstelling van de begroting rekening gehouden worden. De ChristenUnie en de BAB hebben de motie mee ingediend en tijdens de raadsvergadering kregen wij ook steun van het CDA, waarmee deze motie met 10 stemmen vóór werd aangenomen. De overige vier partijen konden wij niet overtuigen van het belang om objectieve (meet)resultaten te hebben om ook daadwerkelijk handhavend te kunnen optreden. Het geeft duidelijkheid aan zowel ‘klagende burgers’ als aan organisatoren: zijn de regels overtreden of niet? De burgemeester, die de motie uiteindelijk moet uitvoeren, ondersteunde onze motie gelukkig wel.

Naast onze motie diende ook het CDA een motie in met betrekking tot de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. De inhoud van deze motie past ook bij de visie die wij hierop hebben en werd daarom door ons ondersteund.